Teste Seletivo n.º 001/2009 - PROJOVEM Urbano

01/03/2010 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
25/08/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
06/08/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
23/06/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
19/06/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
23/04/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
13/04/2009 - Homologação Retificação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
08/04/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
24/03/2009 - Convocação - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 17:23:01
24/03/2009 - Homologação Resultado - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
12/03/2009 - Divulgação - Data e local de provas - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
04/03/2009 - Comunicado - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
25/02/2009 - Resultado 2ª Etapa - Prova de Titulos - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
02/02/2009 - Resultado 1ª Etapa - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
30/01/2009 - Provas - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
26/01/2009 - Homologação dos Inscritos - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
23/01/2009 - Retificação do Edital de Abertura - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
20/01/2009 - Retificação do Edital de Abertura - Teste Seletivo n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48
19/01/2009 - Edital de Abertura - Concurso n.º 001/2009 - publicado por Fábio Palhano em 22/06/2012 - 13:15:48