Teste Seletivo n.º 003/2009 - PROJOVEM Urbano

13/08/2009 - Convocação Aprovados - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
06/08/2009 - Convocação Aprovados - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
16/07/2009 - Convocação Aprovados - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
23/06/2009 - Convocação Aprovados - Lanche - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
23/06/2009 - Convocação Aprovados - Professor - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
19/06/2009 - Convocação Aprovados - Lanche - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
10/06/2009 - Convocação Aprovados - Lanche - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
10/06/2009 - Convocação Aprovados - Professor - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
08/06/2009 - Convocação Aprovados - Vestuário - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
04/06/2009 - Convocação Aprovados - Lanche - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
30/05/2009 - Convocação Aprovados - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 15:54:06
27/05/2009 - Retificação Prova de Títulos - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
13/05/2009 - Convocação Prova de Títutlos - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
07/05/2009 - Divulgação Data Prova Prática - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
07/05/2009 - Resultado Primeira Fase - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
04/05/2009 - Prova e Gabarito - Educadores - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
22/04/2009 - Edital de Reabertura - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
22/04/2009 - Edital de Retificação - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40
09/03/2009 - Edital de Abertura - Teste Seletivo n.º 003/2009 - publicado por Fábio Palhano em 21/06/2012 - 16:09:40